Til bilgan-el biladi

O’zbek tili fanidan «Til bilgan-el biladi» (juft va takroriy so’zlar) mavzusida bir soatlik dars ishlanmasi.

Dars mavzusi: Til bilgan- ei biladi (Juft va takroriy so’zlar)

Ta’limiy maqsad: o’quvchilarga til bilish, juft va takroriy so’zlar haqida ma’lumot berish, nutqiy va lingvistik kompetensiya elementlarini shakllantirish;

Tarbiyaviy maqsad: Vatanga hurmat va muhabbat tuyg’ularini oshirish, onaga, insonlarga bo’lgan munosabatini yuksaltirish, do’stlikning qadr-qimmatini oshirish, ijtimoiy faol fuqarolik, kommunikativlik, milliy va umummadaniy kompetensiya elementlarini shakllantirish;

Rivojlantiruvchi maqsad: og’zaki va yozma nutq malakalarini shakllantirish, mantiqiy fikrlash, o’zini o’zi rivojlantirish kompetensiya elementlarini shakllantirish;

Dars jihozi: darslik, video proyektor, tarqatmalar, suratli rasmlar,aylanma daftarlar

Dars usuli: «Tezkor lug’at», «Havo shari», «Juftini top»

Fanlararo bog’lanish: adabiyot, milliy istiqlol g’oyasi, biologiya

Darsning borishi: 1.Tashkiliy qism: salomlashish,davomatni aniqlash,she’riy yoki siyosiy daqiqa tashkil etish.

2.O’tilgan mavzu: uyga vazifa va o’tilganlar yuzasidan savol-javob

3.Yangi mavzu bayoni: 

                   Juft so’zlar ikki so’zning qo’shilishidan tashkil topib, chiziqcha bilan yoziladi.